Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach (dalej PSSE w Siedlcach) reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce.

DANE KONTAKTOWE administratora (nr telefonów, e-mail, e-PUAP), zamieszczone są w zakładce KONTAKT

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i przejrzysty. Chcemy, by nasi interesanci mieli kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, dlatego podajemy poniższe informacje:

CELE: PSSE w Siedlcach zasadniczo przetwarza dane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego celem:

 • realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich oraz wykonywania statutowych badań i pomiarów - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Ponadto celem przetwarzania jest:

 • zawieranie i realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Siedlcach jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych
 • ustalanie i dochodzenie należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • kontaktowanie się z klientami/interesantami/kontrahentami w sprawach wnoszonych/zlecanych PSSE w Siedlcach
 • prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy i uprawnień pracowników.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA danych wynika w szczególności z:
1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych


ŹRÓDŁO: Dane osobowe pozyskiwane są od bezpośrednio od osób, stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, pośrednio z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podanie danych jest obligatoryjne w przypadku, gdy wynika z realizacji ustawowych zadań inspekcyjnych i obowiązków wynikających z przepisów prawa. W innych przypadkach jest dobrowolne.

W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi, sprawne załatwienie sprawy. W przypadku realizacji niektórych zadań, np. badań laboratoryjnych, podanie danych jest warunkiem wykonania umowy/zlecenia.

ODBIORCY: PSSE w Siedlcach nie udostępnia i nie ujawnia danych osobowych inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji zadań/usług. Dlatego mogą być one mogą być przekazane/ujawnione wyłącznie następującym kategoriom podmiotów:

 • inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
 • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
 • dostawcy usług, z których korzysta PSSE w Siedlcach celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi) lub podwykonawcy w przypadku Państwa zgody na podzlecenie badania.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA: Dane przechowywane są zgodnie z kategorię archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, obowiązującym na podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE w Siedlcach lub zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.

PRAWA OSÓB: danej osobie przysługują prawa:

 • uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści.
 • wnioskowania o sprostowanie danych, pisemnego uzasadnionego żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej:

- zakresu, kategorii i celu podawania danych i podstawy prawnej przetwarzania
- odbiorców danych lub ich kategoriach
- źródła pochodzenia danych
- dobrowolności / obligatoryjności podawania danych i jej podstawie oraz konsekwencji niepodania danych
- okresu przechowywania

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy, szczegółowe informacje odnośnie powyższych znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA lub w siedzibie na miejscu lub otrzymacie je Państwo pisemnie.
 
PSSE w Siedlcach nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób i nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG).

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (kontakt w zakładce Ochrona Danych osobowych) lub z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, które załatwiają Państwa sprawę (zakładka KIEROWNICTWO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH).

Czas wytworzenia informacji:
2018-05-19 11:57:57
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Siedlce
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-01-09 11:59:56
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Siedlce